top of page

Community guidelines i Equal Agency AS
 
1. Hva vilkårene regulerer.
Disse vilkårene regulerer forholdet mellom Equal Agency AS 0g medlemmer av de ulike medlemskapene som til enhver tid tilbys av Equal Agency.
 
2. Tegning av medlemskap.
Medlemskap kan tegnes av personer over 18 år, bosatt i Norge. Tegning av medlemskap skjer på Equal Agencys digitale plattform og gir medlemmene tilgang til det [program/medlemskap/pakke] som er bestilt, så snart medlemmet har akseptert Vilkårene og bekreftet at vedkommende er kjent med Equal Agencys retningslinjer for opptreden.

3. Innholdet i medlemskapet og pris.
Innholdet i de ulike tjenestene og medlemskapene og priser fremgår av nettsidene: https://www.equalagency.net/ Medlemskapet er personlig og tilgangen til de ulike programmene og kursene må ikke videreformidles til andre.
 
4. Betaling, varighet og oppsigelse.
Medlemskapet betales forskuddsvis gjennom Stripe eller PayPal for henholdsvis en, eller tolv måneder. Medlemskapet varer fra betaling har skjedd og løper til det sies opp. Oppsigelse gjøres skriftlig til hei@equalagency.no. Under gratis prøveperioder må medlemskapet sies opp FØR trekk. Medlemskap tegnet for tolv måneder er bindende men kan sies opp underveis, du vil da ha tilgang til alt materiale, kurs og medlemsfordeler ut perioden som er betalt for. Vi ønsker for ordens skyld å poengtere at du som medlem betaler for den tilgangen du får til vår portal og fordeler, og det er ditt eget ansvar å ta disse verktøyene i bruk. 
Som Business og Pro medlem hvor coaching er inkludert, vil Equal Agency følge deg opp. Blir du følgt opp og ikke svarer eller booker tid, er du selv ansvarlig for å ta kontakt dersom du ønsker coaching i tiden fremover. 

Ved mislykket betaling blir purring sendt på e-post, og dersom medlemskapet blir kansellert som følge av manglende betaling uten at det foreligger en oppsigelse i bunn, vil Equal Agency AS sende ut faktura på ubetalt periode. 
 
5. Angrerett.
Det gjelder en 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett av en forbruker. Angreretten gjelder ikke for levering av digitalt innhold, dersom leveringen har begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt, jf. L20.06.2014 nr. 27, (Angrerettloven)
§ 22 n. Angreretten gjelder heller ikke for andre tjenester etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen, jf. L20.06.2014 nr. 27, (Angrerettloven)
§ 22 c. Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av tjenester fra næringsdrivende. 
 
For mer informasjon om angreretten:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20- 27?q=angrerett -
 
6. Equal Agencys retningslinjer for opptreden.
Alle medlemmer må følge Equal Agencys retningslinjer for opptreden i grupper, på alle sosiale plattformer, på eventer og i enhver sammenheng hvor medlemmer samles i regi av Equal Agency. Equal Agency kan uten varsel fjerne et hvert innlegg fra medlemmer på felles grupper, sosiale plattformer mv. i regi av Equal Agency, som ikke overholder retningslinjene.
 
Retningslinjene finnes her.
Brudd på retningslinjene kan gi Equal Agency rett til å avslutte medlemskapet uten refusjon, jf. punkt 11.

Tidligere medlemmer eller samarbeidspartnere av Equal Agency plikter å opptre profesjonelt etter avsluttet samarbeid. Eventuelle konflikter løses internt og skal ikke snakkes om i offentlig rom. (Markedsføringsloven § 25 "god forretningsskikk")
 
7. Ansvar for gitt informasjon, tilgang og tekniske forbehold. 
Tjenestene tilbys uten garantier for at regler kan ha vært endret. Equal Agency ber deg alltid dobbeltsjekke med de rette instanser, som feks Skatteetaten eller Forbrukertilsynet. Det tas forbehold for at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innholdet, uten at Equal Agency kan holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder likevel ikke dersom Equal Agency har opptrådt med forsett, eller grov uaktsomhet. Ansvarsfraskrivelsene i dette punkt gjelder i den grad ikke annet følger av lov. 
 
8. Immaterielle rettigheter.
Equal Agency har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til medlemsportalen og alt materiell, kurs, bilder og annet som medlemmene får tilgang til gjennom medlemskapet. Den tilgangen som et medlem får, gir kun en begrenset rett til personlig bruk. Denne begrensede bruksretten er ikke overførbar. Et medlem har således ikke rett til å videreformidle materiale mv. til andre, eller bruke materiell, navn på produkter og tjenester, eller tillært informasjon i egne konkurrerende bedrifter. Brudd på nevnte rettigheter vil bli fulgt opp av Equal Agency og kan medføre erstatningsansvar.
 
9. Behandling av personopplysninger.
Les våre personvernopplysninger her.
 
10. Endring av vilkårene.
Equal Agency forbeholder seg rett til å endre priser, innhold og sammensetning av tjenester og medlemskap. Dette vil bli annonsert på hjemmesiden, og vil få virkning for nye medlemskap og ved fornyelse av løpende medlemskap. Dersom det ikke er mulig å tilby tjenestene eller medlemskapet som er bestilt ut perioden det er forhåndsbetalt for, vil medlemmet bli gitt tilbud om å motta en annen tjeneste eller medlemskap innenfor tilsvarende kategori, eller å få refundert en forholdsmessig andel tilsvarende den gjenværende perioden som det er betalt for. Equal Agency forbeholder seg rett til å endre retningslinjene for opptreden uten forutgående varsel. Nye retningslinjer vil bli annonsert på hjemmesiden og vil ha virkning fra tidspunktet for annonsering.
 
11. Brudd på vilkår og retningslinjer
 
11.1 Ved brudd på Vilkårene har Equal Agency rett til å avslutte medlemskapet. Ved mistanke om brudd på Vilkårene har Equal Agency rett til å sperre medlemmets tilgang til alle medlemstjenester mens saken undersøkes. Equal Agency vil bestrebe seg på å undersøke saken og ta stilling til den så raskt som mulig. Dersom undersøkelsene viser at medlemmet ikke har brutt Vilkårene, skal medlemmet kompenseres ved at medlemsperioden forlenges tilsvarende den perioden medlemmet ikke hadde tilgang. Dersom et medlemskap avsluttes fra Equal Agencys side på grunn av brudd på Vilkårene, refunderes ikke forskuddsbetalt medlemsavgift.

11.2 Ved brudd på retningslinjer for opptreden, vil medlemmet bli varslet om dette og hva bruddet består i. Vedkommende vil bli gitt mulighet til å uttale seg. Deretter vil Equal Agency ta stilling til om medlemskapet bør avsluttes. Ved avslutning av medlemskapet, vil Equal Agencys begrunnelse for beslutningen bli gitt til medlemmet. Ved mistanke om brudd på retningslinjene, har Equal Agency rett til å sperre medlemmets tilgang til alle medlemstjenester, mens saken undersøkes. Dersom undersøkelsene viser at medlemmet ikke har brutt retningslinjene, skal medlemmet kompenseres ved at medlemsperioden forlenges tilsvarende den perioden medlemmet ikke hadde tilgang. Dersom et medlemskap avsluttes fra Equal Agencys side på grunn av brudd på retningslinjer, refunderes ikke forskuddsbetalt medlemsavgift.
 
12. Informasjon til medlemmene.
Ved bestilling av tjeneste eller medlemskap samtykker medlemmet til at all informasjon og korrespondanse med medlemmet vil bli gitt til den digitale adresse (e-postadresse) som medlemmet har registrert seg med.
 
13. Kontaktinformasjon
Equal Agency AS, org.nr. 926 483 447
Henrik Ibsens gate 42, 0255 Oslo
hei@equalagency.no

bottom of page